Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αλλαγή Εμβλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (ΚΟΕΚ)

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης (ΚΟΕΚ)., που εδρεύει στην Λευκωσία, στην οδό Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος (στο εξής «ΚΟΕΚ (στο εξής «Διοργανώτρια»), επιθυμώντας να προβεί στην αλλαγή του εμβλήματος της και ως εκ τούτου διοργανώνει διαγωνισμό» (στο εξής  «Διαγωνισμός»), όπου διαγωνισμός αφορά την εξεύρεση νέου εμβλήματος. Η ΚΟΕΚ έχει αποφασίσει όπως η αλλαγή του εμβλήματος της να προέλθει από τους ίδιους τους αθλητές ή / και Ομίλους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη στην Ομοσπονδία είτε σαν αθλητές είτε σαν Όμιλοι, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να είναι σύμφωνος με όλους τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

 1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την 4η Μαΐου 2018 και ώρα 8:00π.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 3η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα Κύπρου). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
 2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα εντός 15 ημερών θα γίνει η αξιολόγηση όλων των συμμετοχών, από ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
 3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της επιλογής του νικητή.

Δ. Χαρακτηριστικά Εμβλήματος:

 1. Το έμβλημα μπορεί να είναι οποιουδήποτε σχήματος.
 2. Το έμβλημα θα πρέπει να περιέχει τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά την επωνυμία της Ομοσπονδίας.
 3. Το έμβλημα θα πρέπει να έχει αναπαραχθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Ε. Τρόπος Συμμετοχής:

 1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και στη συνέχεια να μεταβούν στη σχετική ανακοίνωση (στο εξής «Banner Διαγωνισμού») που θα βρίσκεται στην κύρια σελίδα του Ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν το απαραίτητο έντυπο συμμετοχής.
 2. Συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να το αποστείλουν μαζί με το προτεινόμενο τους έμβλημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «koek@logos.cy.net» μέσα στην προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό.

ΣΤ. Έμβλημα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στο έμβλημα που θα καταθέσουν στον διαγωνισμό, είτε αυτό θα επιλεχθεί σαν νικητήριο έμβλημα ή όχι.

 Ζ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού:

 1. Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων στον διαγωνισμό, ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, θα αξιολογήσει κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα αναδείξει τον νικητή.
 2. Το έμβλημα που θα κριθεί σαν ο «νικητής» του διαγωνισμού θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο έμβλημα της Ομοσπονδίας, σε όλη την επικοινωνίας της.
 3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί μέσω των Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και θα τιμηθεί κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τελετής Βράβευσης της Ομοσπονδίας και θα λάβει τιμητική πλακέτα, καθώς επίσης και το συμβολικό ποσό των €200=.

Η. Λοιποί Όροι:

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 2. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
 4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
 5. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται
 6. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet.
 7. Στην περίπτωση που η Διοργανώτρια θεωρήσει ότι καμία συμμετοχή δεν αποτελεί σωστό προϊόν αλλαγής του υφιστάμενου εμβλήματος, τότε ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί χωρίς την αλλαγή του εμβλήματος μέσα από αυτή την διαδικασία.