ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 12-13 ΜΑΙΟΥ 2018

Αποτελέσματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αλλαγή Εμβλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (ΚΟΕΚ)

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης (ΚΟΕΚ)., που εδρεύει στην Λευκωσία, στην οδό Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος (στο εξής «ΚΟΕΚ (στο εξής «Διοργανώτρια»), επιθυμώντας να προβεί στην αλλαγή του εμβλήματος της και ως εκ τούτου διοργανώνει διαγωνισμό» (στο εξής  «Διαγωνισμός»), όπου διαγωνισμός αφορά την εξεύρεση νέου εμβλήματος. Η ΚΟΕΚ έχει αποφασίσει όπως η αλλαγή του εμβλήματος της να προέλθει από τους ίδιους τους αθλητές ή / και Ομίλους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη στην Ομοσπονδία είτε σαν αθλητές είτε σαν Όμιλοι, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να είναι σύμφωνος με όλους τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

 1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την 4η Μαΐου 2018 και ώρα 8:00π.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 3η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα Κύπρου). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
 2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα εντός 15 ημερών θα γίνει η αξιολόγηση όλων των συμμετοχών, από ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
 3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της επιλογής του νικητή.

Δ. Χαρακτηριστικά Εμβλήματος:

 1. Το έμβλημα μπορεί να είναι οποιουδήποτε σχήματος.
 2. Το έμβλημα θα πρέπει να περιέχει τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά την επωνυμία της Ομοσπονδίας.
 3. Το έμβλημα θα πρέπει να έχει αναπαραχθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Ε. Τρόπος Συμμετοχής:

 1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και στη συνέχεια να μεταβούν στη σχετική ανακοίνωση (στο εξής «Banner Διαγωνισμού») που θα βρίσκεται στην κύρια σελίδα του Ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν το απαραίτητο έντυπο συμμετοχής.
 2. Συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να το αποστείλουν μαζί με το προτεινόμενο τους έμβλημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «koek@logos.cy.net» μέσα στην προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό.

ΣΤ. Έμβλημα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στο έμβλημα που θα καταθέσουν στον διαγωνισμό, είτε αυτό θα επιλεχθεί σαν νικητήριο έμβλημα ή όχι.

 Ζ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού:

 1. Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων στον διαγωνισμό, ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, θα αξιολογήσει κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα αναδείξει τον νικητή.
 2. Το έμβλημα που θα κριθεί σαν ο «νικητής» του διαγωνισμού θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο έμβλημα της Ομοσπονδίας, σε όλη την επικοινωνίας της.
 3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί μέσω των Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και θα τιμηθεί κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τελετής Βράβευσης της Ομοσπονδίας και θα λάβει τιμητική πλακέτα, καθώς επίσης και το συμβολικό ποσό των €200=.

Η. Λοιποί Όροι:

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 2. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
 4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
 5. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται
 6. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet.
 7. Στην περίπτωση που η Διοργανώτρια θεωρήσει ότι καμία συμμετοχή δεν αποτελεί σωστό προϊόν αλλαγής του υφιστάμενου εμβλήματος, τότε ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί χωρίς την αλλαγή του εμβλήματος μέσα από αυτή την διαδικασία.

ΠΡΩΤΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ: 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ Ο Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς πανηγυρίζει το «back2back»

 

Με τη νίκη της επί του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, (23-8), η Μέσα Γειτονιά κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ΟΠΑΠ Κύπρου 2017-2018. Το ενδιαφέρον πλέον περιορίζεται στην κατάκτηση της 2ης θέσης την οποία διεκδικούν ο ΑΠΟΕΛ και ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου. Ο ΑΠΟΕΛ είχε ρεπό στη 12η αγωνιστική, ενώ ο Ν.Ο. Πάφου νίκησε εκτός έδρας τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού (16-6).

Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς – Ν.Ο. Λάρνακας 23-8

Με τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει έξι γκολ και τον Παναγιώτου τέσσερα, ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Λάρνακα και πήρε άλλη μια μεγάλη σε έκταση νίκη με 23-8, επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά τη δυναμικότητα του. Παράλληλα με τη νίκη του αυτή εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή κάνοντας το «back2back».

Μέσα Γειτονιάς (Αντωνίου Κώστας): Κονναρής, Δημοσθένους, Παναγιώτου (4), Μονιούδης (4), Ιωαννίδης (6), Κωνσταντίνου (1), Νετέλτσιεφ, Ιωάννου Α. (4), Ιωάννου Ν., Γεωργίου (2), Trusico (2), Χαραλάμπους. .

Λάρνακας (Τσικάρης Τάσος): Μηνά, Ιωάννου Μ., Παπαγεωργίου (1), Ανατολίτης, Σταματάκης , Μιχαηλίδης (1), Πουλλίδης, Σωτηρίου (1), Ιωάννου Γ. (3), Ζαχαριάδης (2), Κουκορίνης.

Ν.Ο. Λεμεσού – Ν.Ο. Πάφου 6-16

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη 2η θέση στη βαθμολογία με τον ΑΠΟΕΛ και στη 12η αγωνιστική πήρε άνετη εκτός έδρας νίκη επί του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 16-6. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νικόλοφ με τέσσερα τέρματα.

Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ: Strahinja, Τζημούλας, Μυλωνάς (2), Μαυρομουστάκης, Μιχαηλίδης, Σουρουλάς Μ., Σουρουλάς Α., Chorbanjia F. (2), Θεοδοσίου (1), Κωνσταντινίδης (1), Chorbadjian S.

Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ (Σωτηριάδης Κλείτος): Μιχαήλ, Σωκράτους (1), Nikolov (4), Ιωάννου (1), Κυριάκου (1), Ιωαννίδης (3), Θεμιστοκλέους (3), Μιχαηλίδης, Koscis (3), Ηρακλέους, Ανδρονίκου.

 Ν.Ο. Λευκωσίας – Ν.Ο. Αμμοχώστου 22-3

Στο τρίτο παιγνίδι της αγωνιστικής, ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας φιλοδώρησε με 22 γκολ τον Ν.Ο. Αμμοχώστου (22-3 το τελικό αποτέλεσμα), έχοντας πρώτους σκόρερ τον Μαύρο και τον Ζαγκρέο με πέντε γκολ ο καθένας.

Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Narouz George): Σεραφείμ, Λοίζου (1), Σιεχάτε (3), Ζαγκρέος Β., Χριστάκης (2), Παλλήκαρος Μ. (3), Μαύρος (5), Σιδηρόπουλος (2), Ζαγκρέος Α., Σιόκουρος, Παλλήκαρος Χ. (1), Ζαγκρέος Σ. (5), Τομάζος.

Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Ποτζίδης Κωνσταντίνος): Παπαιακώβου, Καζαμίας Σ., Καζαμίας Π., Σιαγάς, Χατζημανώλης, Καραγιάννης, Παπασπύρου (1), Στυλιανίδης, Αναστάση, Ασημένου, Δημητρίου (2), Σμυρίλλης.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 1. Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς 30
 2. ΑΠΟΕΛ 24
 3. Ν.Ο. Πάφου 24
 4. Ν.Ο. Λευκωσίας 15
 5. Ν.Ο. Λεμεσού 9
 6. Ν.Ο. Λάρνακας 6
 7. Ν.Ο. Αμμοχώστου 0

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, εξάλλου, αναδείχθηκε πρωταθλητής στο παγκύπριο πρωτάθλημα νέων, επίσης δυο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.

 

 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – Πρώτο μεγάλο… μακροβούτι

Άλλαξε μόνο το όνομα, έτσι για να συμβαδίζει με… τον καιρό.  Η διοργάνωση για 28 χρόνια (1987 – 2014), έφερε την επωνυμία Παγκύπριοι ατομικοί αγώνες. Από το 2015 μέχρι και πέρσι μετονομάστηκαν σε Εαρινό μήτιγκ και από φέτος ο τίτλος είναι Παγκύπριο Χειμερινό πρωτάθλημα. Με τη συμμετοχή 350 αθλητών και από τους έντεκα Ναυτικούς ομίλους αρχίζει αύριο Παρασκευή στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού η δεύτερη τη τάξη εσωτερική διοργάνωση και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή.

Οι αθλητές θα μετρήσουν δυνάμεις καθώς τώρα, καλά, καλά βγαίνουν από την προετοιμασία τους και θα τα δώσουν όλα καθώς οι αγώνες είναι μετρήσιμοι για τις επερχόμενες διεθνείς διοργανώσεις.  Είθισται η διοργάνωση να συνοδεύεται και με παγκύπριες επιδόσεις και μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί η παράδοση, αλλά και σε πιο σημείο, αγωνιστικά βρίσκονται οι αθλητές.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή (15.30): 50μ. πρόσθιο, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο, 200μ. πεταλούδα, 800μ. ελεύθερο.  Σάββατο (10.30): 50μ. ελεύθερο, 100μ. πρόσθιο, 100μ. πεταλούδα, 100μ. ύπτιο, 400μ. ελεύθερο, 200μ. μικτή.  Κυριακή (10.30): 50μ. πεταλούδα, 200μ. ύπτιο, 400μ. μικτή, 100μ. ελεύθερο, 200μ. πρόσθιο, 1500μ. ελεύθερο.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΛΟ ΝΕΩΝ – Μάχη για την κούπα

Σέντρα στο κύπελλο πόλο νέων, αυτό το Σαββατοκύριακο, στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού. Ο για τρεις σερί χρονιές κυπελλούχος, στην κατηγορία, ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς, θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου. Στους άλλους δύο αγώνες ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού θα αντιμετωπίσει τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας και ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας τον ΑΠΟΕΛ (διαιτητές: Σούλος Γιάννης, Φιλίππου Πολύδωρος). Την Κυριακή, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, που πέρασε άνευ αγώνα στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Λεμεσός – Λευκωσία  (διαιτητές: Αλκιβιάδης Άλκης, Βεντούρης Ανδρέας). Ο τελικός του κυπέλλου θα διεξαχθεί τον Απρίλιο στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκωσίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00: Ν.Ο. Λεμεσού – Ν.Ο. Λευκωσίας (Α)

12:45: Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς – Ν.Ο. Αμμοχώστου (Β)

14:30: Ν.Ο. Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ (Γ)

ΚΥΡΙΑΚΗ

11:00: Ν.Ο. Πάφου – Νικητής Α’

12:45: Νικητής Β’ – Νικητής Γ’

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ

Πενθήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Τεχνικός Σύμβουλος και Ομοσπονδιακός προπονητής υδατοσφαίρισης Γιάννης Φράγκος.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του παρευρέθηκε σε συνεδρίαση της επιτροπής υδατοσφαίρισης, κατά την οποία έγινε ο απολογισμός της αγωνιστικής χρονιάς 2016-2017, ενώ συζητήθηκαν και αρκετά θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό του αθλήματος για τη νέα σεζόν. Συνάντηση είχε επίσης και με τους προπονητές των ναυτικών ομίλων, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της νέας χρονιάς, όπως επίσης και για τις σημαντικές αλλαγές που θα ισχύσουν σ΄ αυτά με στόχο την ανύψωση και διάδοση του πόλο στη χώρα μας.

Παράλληλα με την ιδιότητα του Ομοσπονδιακού προπονητή και με την βοήθεια των προπονητών των ναυτικών ομίλων, πραγματοποίησε στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας τριήμερο κάμπινγκ προπονήσεων για τις τρεις προεθνικές ομάδες (εφήβων, παίδων Α’ και παίδων Β΄), στις οποίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν πέραν των 100 παιδιών

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ /ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

3η ΗΜΕΡΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ

 

42ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ: 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δυο φαβορί και ένα ντέρμπι

Με δύο αγώνες ανοίγει αύριο την αυλαία της η 2η αγωνιστική στο πόλο. Ο ΑΠΟΕΛ που στην 1η αγωνιστική είχε το ρεπό του, θα αντιμετωπίσει στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκωσίας τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, ο οποίος ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ναυτικό Όμιλο Μέσα Γειτονιάς. Έτσι και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, με τους γαλαζοκίτρινους, που ενισχύθηκαν να είναι το φαβορί για τη νίκη. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στην Λεμεσό, ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου και τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου, που άρχισε με νίκη τους αγώνες του (επί της Λάρνακας) και έχει σαφές προβάδισμα στα προγνωστικά. Το ντέρμπι της αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή, στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού, μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Μέσα Γειτονιάς και του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας. Και οι δύο όμιλοι έκαναν ποδαρικό με το δεξί στην πρεμιέρα και όπως είναι φυσικό θέλουν να ζευγαρώσουν τις επιτυχίες τους. Ρεπό έχει ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26/11/2016

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού

Ν. O. Αμμοχώστου – Ν. O. Πάφου (17:45)

Διαιτητές: Χρίστος Κουππάνου, Ανδρέας Βεντούρης

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

ΑΠΟΕΛ – Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού (17:15)

Διαιτητές: Άλκης Αλκιβιάδης, Πολύδωρος Φιλίππου

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/11/2016

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού

Ν. Ο. Μέσα Γειτονιάς – Ν. Ο. Λευκωσίας (13:15)

Διαιτητές: Γιάννης Σούλλος, Χρίστος Κουππάνου

mesa_gitonia