ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’

ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2016  (updated 29/11/2016)